^Back To Top

UBND TỈNH HÀ TĨNH   LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI                                       
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH   HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018                        
  Bitmap
 
   
 
  Cho các lớp Hệ chính quy  K7, 8, 9, 22, 35                        
Số           /LT-TĐHHT   NHÀ A3, CƠ SỞ MỚI                        
                                                             
THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT THƯ KÍ CÁN BỘ COI THI                        
SP NN CT TD TL CN NoN KT ĐT                        
Sáng thứ 2 21/5/18 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 8A CNTT 2 Phòng TH A1 402, 502 55 Thầy Thái NoN Sơn TT Khánh ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Kỹ năng nghe hiểu 3 9 NNTQ 1 Phòng TH A1 401 17 Khoa NN cử 2 CBCT                        
Kiểm nghiệm súc sản 35 CNTY 1 A3 102 20 3   1 2 1   7 12                          
Hình học xạ ảnh 9 TOÁN 8                        
Đánh giá tác động môi trường 8 MT, 9 MT 2 A3: 103, 201 73                        
Luật đầu tư 7 LUẬT 4 A3: 202, 203,
301, 302
149                        
Văn học 7 MN 4 A3: 303, 401, 402, 403 135                        
Sản xuất sạch hơn 7 MT 2 A3: 501, 502 52 13 26                    
2 Phương pháp giảng dạy toán 1 8 TOÁN 1 A3 102 30                        
Toán và PP dạy học toán ở tiểu học 7 TH 2 A3: 103, 201 58                        
Kỹ thuật thi công 2 7 XD 2 A3: 202, 203 54                        
Văn hóa kinh doanh 7A,B KT 3 A3: 301, 302, 303 97                        
L.sử tư tưởng ph.Đông và VN 8 GDCT 3 A3: 401, 402, 403 94                        
Lập và thẩm định dự án đầu tư 8 KT 2 A3: 501, 502 53 13                      
Sáng thứ 3 22/5/18 1,2 Kiểm toán căn bản 9 KT 1 A5: 203 59 Thầy Nam TTTV Hằng SP Duyên ĐBCL Khoa QTKD cử 2 CBCT                        
1 Kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh 8 NNA 1 A5 202 12 Khoa NN cử 2 CBCT                        
Kỹ năng nói 3 9 NNTQ 1 A5 201 17 Khoa NN cử 2 CBCT                        
Tổ chức hoạt động ngôn ngữ cho trẻ 8 GDMN 4 A3: 102, 103, 201, 202 125 2     2 2 1 6 11                          
Luật tố tụng hình sự Việt Nam 8 LUẬT 4 A3: 203, 301, 302, 303 127                        
Kinh tế môi trường 8 MT 2 A3: 401, 402 51                        
Học phần toán cơ bản 7 TOÁN 1 A3 403 19                        
Biên dịch 3 7 SPA, NNA 1 A3 501 34 12                      
2 Kế toán ngân hàng 8 TCNH 3 A3: 102, 103, 201 94   24                    
Soạn thảo văn bản K35 2 A3: 202, 203 14                        
Giáo dục môi trường 22 MN 46 Thêm HP                      
Nền móng công trình 7,8 XD 1 A3 301 27                        
Cơ sở lý thuyết vành và modul 8,9 TOÁN 1 A3 302 39                        
Nhập môn công nghệ phần mềm 8A CNTT 2 A3: 303, 401 55                        
Mở rộng các tập hợp số 22 TH 1 A3 402 31                        
Phân tích và thiết kế hệ thống th.tin 9 CNTT 2 A3: 403, 501 49 12                      
Sáng thứ 5 24/5/18 1 Phân tích, thiết kế mạng 8A CNTT 2 Phòng TH A1 401, 402 55
Yến GDTX
Quang NoN Lý ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Kế toán tài chính 1 8 TCNH 3 A3: 102, 103, 201 94 2 1   2 1   8 10                          
Luật dân sự Việt Nam 1 9 LUẬT 4 A3: 202, 203, 301, 302 144                        
Kế toán tài chính 1 9 KT, TCNH, QTKD 4 A3: 303, 401, 402, 403 155                        
Sức bền vật liệu 2 9 XD 1 A3 501 25 12 24                    
2 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9A,B GDCT 2 A3: 102, 103 62                        
Ch.đề chủ nghĩa tư bản hiện đại 7 CT 2 A3: 201, 202 79                        
Xác suất thống kê 9 TH 2 A3: 203, 301 50                        
Luật kinh tế 22 KT 3 A3: 302, 303, 401 6                        
Đánh giá kế quả giáo dục ở tiểu học 22 TH, 8TH 82                        
Pháp luật thú y 35 CNTY 1 A3 402 20                        
Kết cấu thép 8 XD 21                        
Văn hóa Trung Quốc 9 NNTQ 1 A3 403 17                        
Tôpô đại cương 9 TOÁN 8                        
Biên dịch 1 8 SPA, 8 NNA 1 A3 501 37 12                      
Sáng thứ 6 25/5/18 1 Văn - Tiếng việt 7 TH 2 A3: 102, 103 58 Thầy Thuận QT Hằng SP Hương ĐBCL 2 2   2 1 2 7 10                          
Sơ đồ mạng và tin học trong xây dựng 7 XD 2 A3: 201, 202 54                        
G.thiệu tác phẩm kinh điển KTCT 8 GDCT 3 A3: 203, 301, 302 94                        
Kế toán công ty 8 KT 2 A3: 303, 401 53                        
Luật tố tụng dân sự Việt Nam 8 LUẬT 4 A3: 402, 403, 501, 502 127 13 26                    
2 Quan trắc môi trường 8 MT, 9 MT 2 A3: 102, 103 73                        
Tài chính công 8 TCNH 3 A3: 201, 202, 203 94                        
Tiếng Việt 5 8 TH 2 A3: 301, 302 51                        
Kết cấu nhà bê tông cốt thép 8 XD 1 A3 303 21                        
Đọc - Viết 2 9 NNTQ 17                        
Đồ họa máy tính 8A CNTT 2 A3: 401, 402 55                        
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 9 CNTT 1 A3 403 24                        
Lý thuyết độ đo và tích phân 9 TOÁN 8                        
Kế toán thương mại dịch vụ 9 KT, 22 KT 2 A3: 501, 502 65 13                      
Sáng 7 26/5/18 1 Lập trình ứng dụng 9 CNTT 1 Phòng TH A1 401, 402 49 Thầy Nam TTTV Quang NoN Lý ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Luật hình sự Việt Nam 1 9 LUẬT 4 A3: 102, 103, 201, 202 144 2 2 1 2 2   7 10                          
Phương trình đạo hàm riêng 9 TOÁN 1 A3 203 8                        
Tư duy phê phán 9 NNA 9 thêm hp                      
Cơ học kết cấu 1 9 XD 25                        
Công chứng và chứng thực 7 LUẬT 4 A3: 301, 302, 303, 401 149                        
Âm nhạc 1 9 TH 2 A3: 402, 403 50                        
Lịch sử các học thuyết kinh tế 9A,B GDCT 2 A3: 501, 502 62 13                      
2 Quản lý trong giáo dục mầm non 7 MN 4 A3: 102, 103, 201, 202 135   26                    
PP dạy học tiếng việt 7 TH 2 A3: 203, 301 58                        
Quản lý dự án 7 XD 2 A3: 302, 303 54                        
Chuyên đề kinh tế chính trị 8 GDCT 3 A3: 401, 402, 403 94                        
Kỹ thuật xử lý nước thải 8 MT 2 A3: 501, 502 51 13                      
Sáng CN 27/5/18 1 Hệ điều hành mạng 9 CNTT 2 Phòng TH A1 401, 402 49 Thầy Trung ĐT Quang NoN Duyên ĐBCL Khoa CN cử 4 CBCT                        
Tư pháp quốc tế 8 LUẬT 4 A3: 102, 103, 201, 202 127 2     2 2   6 8                          
PPDH âm nhạc ở tiểu học 8 TH 2 A3: 203, 301 51                        
Lý luận về nhà nước và pháp luật 9A,B GDCT 2 A3: 302, 303 62                        
Trí tuệ nhân tạo 8A CNTT 2 A3: 401, 402 55 10 20                    
2 Thuế 9 KT, 9 TCNH 4 A3: 102, 103, 201, 202 131                        
Luật hành chính Việt Nam 9 LUẬT 4 A3: 203, 301, 302, 303 144                        
Thụ đắc ngôn ngữ 9 SPA 1 A3 401 24   Chuyển lịch thi cho nhau                    
Giải tích hàm 8, 9 TOÁN 1 A3 402 39 10                      
Sáng thứ 3 29/5/18 1 Chuyên đề kinh tế tri thức 8 GDCT 3 A3: 102, 103, 201 94 Thầy Thành TD Sơn TT Khánh ĐBCL 2 2   2 2 2 6 8                          
LL dạy học và lý luận giáo dục THPT K9 3 A3: 202, 203, 301 90                        
Đọc - Viết 3 9 NNTQ 1 A3 302 17   Chuyển lịch thi cho nhau                    
Khuyến nông 35 CNTY 20                        
Luật tài chính Việt Nam 8 LUẬT 4 A3: 303, 401, 402, 403 127 11                      
2 Tổ chức thi công 7 XD 2 A3: 102, 103 54     24                  
PP giảng dạy môn tiếng Anh 8 SPA 1 A3 202 29                        
Phương pháp làm quen với văn học 9 GDMN 4 A3: 203, 301, 302, 303 148                        
Luật thương mại 1 9 LUẬT 4 A3: 303, 401, 402, 403 144 11                      
Sáng thứ 5 31/5/18 1 Chuyên đề TT Hồ Chí Minh 8 GDCT 3 A3: 102, 103, 201 94 Thầy Sơn
TT
Quang NoN Duyên ĐBCL 2     2 2   6 8                          
Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 8 TCNH 3 A3: 202, 203, 301 94                        
Luật ngân hàng 8 LUẬT 4 A3: 302, 303, 401, 402 127 10                      
2 Lôgic học đại cương 8 MT, 7 NNA 2 A3: 102, 103 69   20                    
Tài chính doanh nghiệp 1 9 KT, TCNH, QTKD 4 A3: 201, 202, 203, 301 155                        
Lịch sử NN và pháp luật thế giới 9A,D LUẬT 2 A3: 302, 303 71                        
Giáo dục học đại cương 9A,B GDCT, 10 SPA 2 A3: 401, 402 70 10   BỔ SUNG THÊM LỚP 10 SPA                  
Chiều thứ 6 01/6/18 1 Chỉ thị sinh học môi trường 8 MT 2 A3: 102, 103 51 Thầy Thái NoN Quang NoN Lý ĐBCL       2 2   4 4                          
Văn hóa các nước Asean 9 NNA 9                          
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 9A,B TCNH, 8 KT 4 A3: 201, 202, 203, 301 125   6                      
2 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1 9 QTKD, 10 QTKD 2 A3: 302, 303 46     12 BS THÊM LỚP 10 QTKD                  
PP dạy học tiếng việt 9 TH 2 A3: 102, 103 50                          
Tiếng Việt 4 8 TH 2 A3: 202, 203 51   6                      
Sáng thứ 7 02/6/18 1,2 Pháp luật đại cương K9 4 Phòng TH 
A1: 401, 402, 502, 503
272 Trung ĐT                 2 1 1   4                    
Sáng
CN 03/6/18
1,2,3 Đường lối cách mạng của Đảng K9, K8 4 Phòng TH 
A1: 401, 402, 502, 503
331 Trung ĐT     2           1   1   4                    
Chiều CN 03/6/18 1,2,3 Đường lối cách mạng của Đảng K9, K8 4 Phòng TH 
A1: 401, 402, 502, 503
330 Trung ĐT     2           1   1                        
                                                             
Ghi chú:                Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 5 năm 2018                            
 - Thời gian thi:  - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,         KT HIỆU TRƯỞNG                            
     - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút       PHÓ HIỆU TRƯỞNG       16553                    
 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định;                                                      
 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về Phòng ĐBCL trước kì thi 4 ngày;                                                  
 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.                                                  
                                                         
            TS Cao Thành Lê                            
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.