^Back To Top

1. PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH: TS Lâm Xuân Thái

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại : 0912.743.336

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA: ThS. Lê Văn Quang

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0912.923.100

3. TRƯỞNG BỘ MÔN THÚ Y: TS. Võ Văn Hùng

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0989.258.906

4. TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: TS. Trần Viết Cường

    Email: hung. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0912.921.696

5. TRƯỞNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG: TS Lâm Xuân Thái

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại : 0912.743.336

6. TRỢ LÝ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN - VĂN PHÒNG KHOA : Chuyên viên Lâm Thị Bảo Diệp

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 0914.637.586

7. HOTLINE : 

    - 0914.637.586 CÔ DIỆP

    - 0912.743.336 THẦY THÁI

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.