^Back To Top

Chỉ mục bài viết

 

Trại Thực nghiệm Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định 1586/QĐ-ĐHHT, ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; Quyết định số: 1911/QĐ-ĐHHT của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trại Thực nghiệm nông nghiệp.

Quỹ đất nhà trường  giao cho Trại để đưa vào sử dụng 7,7 ha chưa được qui hoạch, trong đó có 4 ha đất trồng lúa còn lại là đất cồn bãi, hoang hoá. Ban Giám đốc Trại tiến hành khảo sát và lập kế hoạch cho hoạt động của Trại năm 2016

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.