^Back To Top

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, Đảng viên là đợt sinh hoạt thường niên và hết sức quan trọng nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa. Mỗi đảng viên trong chi bộ cần khắc phục mọi khó khăn, khuyết điểm đã được góp ý và phát huy hơn nữa các ưu điểm để tiếp tục xây dựng chi bộ ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng.

Sáng ngày 5/12/2023 chi bộ Khoa Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác Đảng năm 2023. Sau khi nghe đ/c bi thư chi bộ báo cáo hoạt động công tác Đảng, kiểm điểm hoạt động của chi bộ trong năm, nêu lên kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, hướng khắc phục. Đảng viên trong chi bộ đều thống nhất là chi bộ đã thực hiện tốt các đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong khoa; tuyên truyền, phổ biến tốt các chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng năm qua chưa phát huy tốt, vai trò về phê bình, tự phê bình chưa quyết liệt, công tác đào tạo giảng viên nâng cao trình độ chưa thực sự quyết liệt.

Về kiểm điểm cá nhân, từng Đảng viên đã được đóng góp ý kiến cụ thể, chỉ ra những vấn đề mà Đảng viên làm tốt, làm được và điểm còn tồn tại của bản thân Đảng viên trong năm qua để Đảng viên trong chi bộ khắc phục.

Kết quả bình xét, xêp loại chi bộ và 3 Đảng viên là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 2 Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Để có kết quả trên là sự nổ lực của từng Đảng viên trong chi bộ cùng với toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong khoa thực hiện trong năm 2023.

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.