^Back To Top

( Năm học 2021- 2022 các giảng viên khoa nông nghiệp và môi trường có những hoạt động tích cực và đạt được thành quả nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học)

          Buổi họp đánh giá học động khoa học năm học 2021- 2022 của khoa Nông nghiệp và môi trường cho thấy: Các giảng viên trong khoa không những làm tốt công tác giảng dạy còn hoạt động tích cực và đã có những đề tài, nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế sản xuất trong và ngoài tỉnh nhà.

 

H1

(Buổi họp đánh giá hoạt động khoa học của khoa Nông nghiệp và Môi trường tại văn phong khoa nông nghiệp)

          Các giảng viên có hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Ts. TrầnViết Cường, Ts. Võ Văn Hùng, nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Đồng.

H2

Ts. Võ Văn Hùng: chủ nhiệm dự án KHCN cấp tỉnh "Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình chăn nuôi gà sinh sản, gà thịt chất lượng cao bằng thức ăn tự phối trộn tại Hà Tĩnh"; Đề tài cấp trường: Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật gà Ri lai giai đoạn 0 - 12 tuần tuổi nuôi bằng thức ăn tự phối trộn tại Trại Trường Đại Học Hà Tĩnh; đồng tác giả bài báo "Khả năng sản xuất của gà Ri lai (Ri x TN)nuôi bằng thức ăn tự phối trộn tại Trại Trường ĐH Hà Tĩnh". Tổng số giờ khoa học lên tới 474giờ.

            Ts. Trần Viết Cường: Thành viên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin giám sát, điều khiển và tự động đóng mở tại một số cống thoát nước chính của thành phố Hà Tĩnh; có nhiều ấn phẩm được in trên Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn, Số 1 (36), Tạp chí Khoa học và Cuộc sống- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh số 77 (9/2021), Tạp chí Khoa học và Cuộc sống- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh số 78 (1/2022); Tham gia nhiều hội thảo trong nước. Giờ khoa học lên tới 602giờ.

            Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Đồng: Thành viên đề tài NCKH cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin giám sát, điều khiển và tự động đóng mở tại một số cống thoát nước chính của TP Hà Tĩnh”; Dự án KHCN cấp tĩnh:"Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình sản xuất gà giống thương phẩm, gà thịt chất lượng cao bằng thức ăn tự phối trộn tại Hà Tĩnh". Có ấn phẩm đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN 2588-1205 và Bản tin KH&CN Sở KH&CN Hà Tĩnh, ISSN 2525-2313, số 2 - 2021, trang 8-11. Giờ khoa học lên tới 469 giờ.

          Ts. Lâm Xuân Thái chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống lúa Cẩm dinh dưỡng cao tại Hà Tĩnh và tham gia nhiều hội đồng khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh.

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.