^Back To Top

 

                                                                                                                                                                                            (Sưu tầm: nguồn Baohatinh.vn)

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018.

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải

Đặt vấn đề buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y – Trưởng đoàn giám sát cho biết, thực hiện giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018, trong tháng 9-10/2018, đoàn đã trực tiếp làm việc với các sở ngành, địa phương. Chương trình giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức xây dựng NTM; vai trò, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của các sở ngành, địa phương và các cá nhân liên quan…

Báo cáo tại buổi làm việc của Văn phòng NTM tỉnh cho thấy, kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2018 được triển khai đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và có sự sáng tạo trong thực hiện, đạt kết quả toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu, bền vững. Bộ máy ban chỉ đạo, tham mưu, giúp việc, tổ chức thực hiện các cấp được thành lập đầy đủ theo đúng quy định, có tính chuyên nghiệp; ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

Đến nay, số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,1 (năm 2010 đạt 3,5 tiêu chí/xã); có 123 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 53,94% tổng số xã, đạt trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2018, có thêm ít nhất 16 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên ít nhất là 139 xã (chiếm 60,96% tổng số xã), không còn xã dưới 11 tiêu chí; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Trong những năm qua, quy mô kinh tế, mô hình sản xuất, hạ tầng giao thông, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn... đã có sự thay đổi, nâng cao về lượng và chất. Đây là minh chứng rõ nét kết quả xây dựng NTM

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng quy hoạch và đề án xây dựng NTM, đề án phát triển sản xuất của nhiều xã còn thấp; kết quả tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp mới chỉ là bước đầu, tăng trưởng ngành chưa vững chắc; sản xuất chưa gắn với bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ, nhiều sản phẩm nông nghiệp đầu ra khó khăn; đời sống người nông dân ở một số vùng chưa cao, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, giá trị gia tăng thấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo các sở, ngành đều cho rằng, kết quả xây dựng NTM những năm qua là rất đáng trân trọng, đạt được nhiều thành quả tích cực cả chiều rộng, chiều sâu. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng NTM đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; đề cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Người dân đã chủ động, tự giác, phát huy cao vai trò chủ thể trong quá trình thực hiện, xác định rõ

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Đoàn Đình Anh: Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng quy hoạch còn thấp, phải điều chỉnh nhiều lần; tỷ lệ lao động được đào tạo, lao động có việc làm còn thấp; chất lượng mô hình kinh tế chưa cao.

Đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng quy hoạch thấp, có những xã phải điều chỉnh 3-4 lần. Vấn đề thu gom, xử lý rác thải vùng nông thôn, huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng còn khó khăn. Một số tiêu chí theo Quyết định 05 của tỉnh cần có độ mở phù hợp thực tiễn. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất của Trung ương, của tỉnh chưa được hấp thụ nhiều…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Văn phòng NTM tỉnh và các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện trong việc phối hợp, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo. “Nhìn lại cho thấy, qua xây dựng NTM đã tạo cuộc cách mạng thật sự trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM một cách bài bản, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực cả chiều rộng, chiều sâu” .

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, khẳng định chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong cán bộ, đảng viên; soát xét hoàn thiện quy định chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM tại Hà Tĩnh.

http://baohatinh.vn/chinh-tri/hoan-thien-chinh-sach-va-thuc-hien-co-hieu-qua-xay-dung-nong-thon-moi/164062.htm

 Copyright © 2022 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.