^Back To Top

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẨM DINH DƯỠNG CAO TẠI HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, người dân đã nhận thấy vai trò về dinh dưỡng đặc biệt với việc phòng ngừa các bệnh nan y như tiểu đường, ung thư của gạo đen được nâng lên rõ rệt. Một số giống lúa cẩm đang tồn tại trong sản xuất có hàm lượng sắt không cao (nhỏ hơn…
2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẨM DINH DƯỠNG CAO TẠI HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, người dân đã nhận thấy vai trò về dinh dưỡng đặc biệt với việc…

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẨM DINH DƯỠNG CAO TẠI HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, người dân đã nhận thấy vai trò về dinh dưỡng đặc biệt với việc…
2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẨM DINH DƯỠNG CAO TẠI HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, người dân đã nhận thấy vai trò về dinh dưỡng đặc biệt với việc…
2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẨM DINH DƯỠNG CAO TẠI HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, người dân đã nhận thấy vai trò về dinh dưỡng đặc biệt với việc…
2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẨM DINH DƯỠNG CAO TẠI HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, người dân đã nhận thấy vai trò về dinh dưỡng đặc biệt với việc…

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2019 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.