^Back To Top

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-TĐHHT, ngày 5/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh, sáng ngày 20/4/2021, Đoàn kiểm tra của Trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cán bộ giảng viên của Khoa Nông nghiệp và Môi trường. Hoạt động kiểm tra với mục đích tăng cường hiệu quả của công tác đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lí học sinh - sinh viên, lữu trữ hồ sơ chuyên môn của các đơn vị đào tạo trong toàn trường; thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục sau kiểm định chất lượng cấp trường và làm cơ sở để đánh giá cá nhân, đơn vị trong năm học 2020 - 2021. Đối tượng kiểm tra bao gồm: Khoa, bộ môn trực thuộc; giảng viên do Khoa/Bộ môn quản lí trực tiếp giảng dạy và giảng viên kiêm giảng.

Sau quá trình thực hiện kiểm tra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác và khách quan, kết luận của đoàn kiểm tra cho thấy, đối với hồ sơ của khoa và các bộ môn chuẩn bị tốt và lưu trữ khá đầy đủ các hồ sơ về đào tạo, khảo thí, quản lý sinh viên và quản lý khoa học. Đối với hồ sơ của các giảng viên, đoàn kiểm tra đánh giá một số giảng viên thực hiện rất nghiêm túc và chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu, một số cá nhân có hồ sơ khoa học chuẩn bị rất tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số giảng viên chuẩn bị hồ sơ còn sơ sài và còn thiếu các văn bản theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, điển hình như hồ sơ khoa học chưa đầy đủ, lý lịch khoa học chuẩn bị chưa đúng theo biểu mẫu, đề cương môn học còn thiếu chữ ký,…

Kết thúc buổi kiểm tra, thay mặt Khoa Nông nghiệp và Môi trường, Lãnh đạo khoa đã cảm ơn và ghi nhận những kết luận của đoàn kiểm tra và đồng thời khẳng định sau đợt kiểm tra này sẽ yêu cầu cán bộ, giảng viên tiến hành khắc phục bằng cách bổ sung hoàn thiện các nội dung và các loại văn bản còn thiếu theo kết luận của đoàn kiểm tra.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra làm việc với khoa Nông nghiệp và Môi trường

Trong bài viết Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo điện tử Hà Nội Mới ngày 01/10/2018, tác giả Quốc Bình nêu rõ: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra do tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Nguyên nhân chính của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, bị những cám dỗ và ham muốn tầm thường lay chuyển; tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là quá trình cá nhân tự thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiêu cực, từ tin tưởng đến hoài nghi, dần dần đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển sang tin theo những luận điệu sai trái, phản động; sùng bái một chiều chủ nghĩa tư bản; đề cao chủ nghĩa cá nhân...

          Chính vì vậy, theo tôi, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng nhân dân để tiếp tục củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng là hết sức quan trọng.  Một trong những nội dung cần chú trọng quan tâm, đó là, khẳng định “Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”. Khi đã nhận thức được đầy đủ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ không bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lôi kéo,  không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến hết mình cho xã hội, cho Tổ quốc. Hay nói cách khác, họ sẽ không hoài nghi về chế độ hiện tại, không bị các thế lực khác lợi dụng.

Như chúng ta đã biết, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau đó, nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều phong trào yêu nước diễn ra nhưng đều thất bại, con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc bị bế tắc. Đến 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đấu tranh của dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bài phát biểu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

“… Đảng đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất", thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02/9/1945…., Sau đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù (thực dân Pháp), đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam... Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối vào ngày 30/4/1975. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước.… Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...”

          Cũng trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

          Với nội dung lý luận này, thời gian vừa qua, trong 6 bài học lý luận chính trị, Đoàn viên thanh niên đã được học tập, quán triệt trước khi xét kết nạp Đoàn; đối tượng Đảng, đảng viên mới cũng được bồi dưỡng về kiến thức này. Tuy nhiên, khi hỏi rằng, hãy chứng minh “Đảng Công sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam?” thì nhiều người trả lời rất lúng túng, hiểu biết còn mơ hồ. Nguyên nhân có thể do một thời gian lâu sau khi học tập bị lãng quên, ít đọc lại tài liệu, ít được tuyên truyền phổ biến ...

          Vì vậy, trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Đoàn TN, Công Đoàn và các tổ chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục phổ biến thường xuyên khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam” để đảng viên, đoàn viên nắm chắc lý luận này, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bị mơ hồ, không bị các thế lực thù địch lợi dụng…

(Trích bài phát biểu của Đảng viên Võ Văn Hùng tại Đại hội Chi bộ Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Hà Tĩnh ngày 05/3/2020)

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng ngày 5/3/2020 Chi bộ Khoa Nông nghiệp tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với tinh thần phát huy trách nhiệm, nêu gương cán bộ Đảng viên, hiệu quả công tác, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra; báo cáo kiểm điểm Chi bộ và  bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua; báo cáo dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022; cũng tại Đại hội, các đảng viên  đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ và báo cáo dự thảo Đại hội Đảng bộ cấp trên với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính thần của mỗi Đảng viên, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Đồng chí Lê Thị Hường đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn, tuyển sinh, xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về mọi mặt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình.

Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành và trực tiếp bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, đồng chí Lâm Xuân Thái được bầu làm Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 7/7 phiếu, đạt 100%; đồng chí Trần Viết Cường được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 7/7 phiếu, đạt 100%.

Đại hội Chi bộ khoa Nông nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảng viên trong Chi bộ đã nhất trí, đồng tâm, đồng sức, xây dựng Chi bộ văn hóa, đoàn kết, thống nhất và hành động mà nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.


 

Mùa bưởi Phúc Trạch đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch là loại quả có múi đặc sản vùng đất thuộc chân dãy núi Trường Sơn, nơi xuất xứ bưởi là xã Phúc Trạch huyện Hương Khê.

            Tháng 8 hàng năm, thị trường nông sản thay thế những loại quả mùa hè ngọt đậm bằng một loại quả có múi, ngọt thanh, có giá trị ‘’vàng’’ đối với sức khỏe đó là quả bưởi. Đặc biệt là bưởi Phúc Trạch với vị ngọt thanh, thơm dịu rất được ưa chuộng. Đây là giống bưởi bản địa được chọn lọc tự nhiên và lưu giữ bởi người dân xã Phúc Trạch huyện Hương Khê.

            Xã Phúc Trạch cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 55km. Phương tiện công cộng thông dụng là xe bus, mất khoản hơn một tiếng đồng hồ chúng ta có thể chiêm ngưỡng nơi giữ gìn, bảo tồn và phát triển giống bưởi ngon nhất miền Trung này. Vào khoảng giữa Thu, ngay từ đầu xã chúng ta đã cảm nhận được mùi hương bưởi chín và mãn nhãn với những vườn bưởi sai trĩu quả. Hộ gia đình trồng ít nhất là vài gốc, những hộ trồng nhiều có trên 200 gốc bưởi. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu, ông Nguyễn Hồng Quân, ông Hoàng Trường Minh xóm 2, bà Trần Thị Thung xóm 5…, mỗi hộ gia đình trồng từ 100 đến trên 200 gốc bưởi.

 

(Cây bưởi nhà ông Nguyễn Trung Hiếu đang chuẩn bị chín)

            Những chùm quả nặng trữu đã hứa hẹn một mùa bưởi bội thu. Để đạt được kết quả này người trồng đầu tư cả tâm và trí vào đây vì sự khắc nghiệt của thời tiết. Tháng 6, tháng 7 năm nay lượng mưa rất ít, nhiệt độ chạm điểm 390C đến 400C, có lúc thiếu nước tưới cho cây. Theo kinh nghiệm của người trong nghề đánh giá: Bưởi năm nay có kích thước nhỏ hơn một chút nhưng hương vị vẫn giữ nguyên có phần đậm đà hơn. Chính vì vậy, giá bưởi năm nay đạt 30 - 40 nghìn đồng một quả với giá mua sĩ và 60 - 70 nghìn đồng cho một quả tại vườn.

 

(Vườn bưởi nhà bà Trần Thị Thung xóm 5 xã Phúc Trạch huyện Hương Khê)

Trồng Bưởi đã đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển kinh tế hộ gia đình, nên người dân Phúc Trạch nỗ lực phát huy giá trị cây bưởi và nhân rộng mô hình. Điển hình là hợp tác xã Thanh niên Phúc Trạch đã tiến hành nhân giống các loại cây ăn quả có múi. Mùa giống năm nay có trên 25 nghìn gốc bưởi Phúc Trạch đến ngày xuất vườn với giá 25 nghìn đồng cho một gốc. Đây là hướng đi đúng đắn của hợp tác xã vừa tạo công ăn việc làm, đồng thời nhân rộng giống bưởi có giá trị cho các vùng núi có cùng điều kiện tự nhiên giống xã Phúc Trạch trở thành nguồn hàng quả có múi lớn mạnh.

 

(Vườn bưởi giống của hợp tác xã thanh niên Phúc Trạch)

               Thời điểm đầu mùa Thu này, bưởi bắt đầu được xuất vườn. Đặc biệt chỉ còn một tháng nữa là đến rằm Trung thu, bưởi Phúc Trạch là món quà ý nghĩa được các thương lái đưa ra thị trường khắp cả nước. Hương vị bưởi giúp người thưởng thức mường tượng tới miền quê đầy nắng và gió Lào thuộc giải đất miền Trung như vẫy gọi mỗi người hãy một lần đến thăm quê hương Phúc Trạch khi mùa bưởi tới.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2021 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.