^Back To Top

Xác định công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng góp phần thu hút đầu tư, thúc đấy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền TX Kỳ Anh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn công tác quan trọng này.

Năm 2017, TX Kỳ Anh triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB 97 dự án, thu hồi 620 ha; 4.579 hộ bị ảnh hưởng, trong đó phải di dời TĐC 767 hộ. Đến nay đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 3.511 lượt hộ, thu hồi 169,5 ha đất, với số tiền 447.095 triệu đồng; kinh phí được cấp 330.000 triệu đồng, đã giải ngân 289.000 triệu đồng; hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch 100% diện tích 40 dự án; 12 dự án mới bàn giao một phần diện tích.

Năm 2018, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC thị xã tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 57 dự án, trong đó: có 25 dự án tồn đọng, vướng mắc từ những năm trước chưa được xử lý; 35 dự án khác đang triển khai thực hiện. Dự kiến có 4.123 lượt hộ bị ảnh hưởng, thu hồi 521,11 ha đất, phải di dời tái định cư 610 hộ, 01 nhà thời thiên chúa giáo, 02 đền chùa, 18 nhà thờ họ; có 2.000 ngôi mộ phải cất bốc.

 Dự báo năm 2018, triển khai công tác BT, HT, TDC, GPMB tiếp tục gặp không ít khó khăn. Một số dự án diện tích thu hồi lớn, số hộ ảnh hưởng nhiều như: Dự án di dời thôn Tân Phúc Thanh 2&3 xã Kỳ Lợi có diện tích thu hồi 24ha, có 547 hộ ảnh hưởng, di dời tái định cư 350 hộ, 02 đền Thành Hoàng, 18 nhà thờ họ, cất bốc 1350 ngôi mộ; dự án Nhà máy nhiệt điện 2 tại xã Kỳ Lợi diện tích thu hồi 43ha, 626 hộ bị ảnh hưởng; các dự án của Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh tại Kỳ Phương, Kỳ Nam diện tích thu hồi 124ha, 430 hộ bị ảnh hưởng, 23 hộ di dời TĐC.  

Có 25 dự án tồn đọng, vướng mắc từ năm 2010 đến nay chưa xử lý xong như: 158 hộ dân Đông Yên chưa nhận tiền di dời TĐC; có 06 dự án người dân không chấp hành việc đo vẽ bản đồ, kiểm kê, nhận tiền cần phải thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; có 08 dự án chủ đầu tư không phối hợp chuyển tiền bồi thường để chi trả, không phối hợp trong việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC với Hội đồng Bồi thường; có 05 dự án triển khai trước đây chưa đúng quy trình, thiếu tính pháp lý để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; có 06 dự án phải di dời hơn 2000 ngôi mộ.

 Công tác hoàn ứng, quyết toán kinh phí bồi thường cũng gặp nhiều khó khăn, đến nay còn 152,5 tỷ đồng của các dự án phải hoàn ứng; dự án Formosa và dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng có 3.854 tỷ đồng chưa thực hiện xong công tác quyết toán. Các Khu tái định cư Kỳ Thịnh, Khu tái định cư Tân Phúc Thành tại Kỳ Trinh, Kỳ Hưng chưa hoàn thiện, Khu TĐC thôn Tân Thắng xã Kỳ Ninh chưa xây dựng xong để cấp đất cho các hộ dân phải di dời phục vụ dự án.

Quá trình quản lý quy hoạch, xây dựng của các xã phường còn thiếu nghiêm túc dẫn đến có 267 hộ dân có công trình bị lập biên bản vi phạm quy hoạch; 186 hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất GPMB ở 04 dự án có nhà ở và các công trình phục vụ cuộc sống vượt diện tích đất ở được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có hơn 50 hộ dân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất hành làn giao thông không được bồi thường, hỗ trợ nên các hộ không chấp hành việc nhận tiền, di dời GPMB.

        Để thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB các dự án trong năm 2018, cấp ủy chính quyền thị xã và các xã phường cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là: Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có cơ chế chính sách đặc thù  đối với thị xã Kỳ Anh trong công tác bồi thường, GPMB các dự án. Chỉ đạo các sở, ban, ngành cử cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao vào giúp thị xã tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. Đề xuất các bộ, ngành trung ương xem xét các chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ phù hợp với thực tiễn trên địa bàn TX Kỳ Anh để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng trước đây.

        Hai là: Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các phòng chuyên môn UBND thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp với Hội đồng bồi thường trong công tác GPMB các dự án một cách hợp lý, hiệu quả.

        UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch. Phối hợp tốt với Hội đồng Bồi thường và các phòng chuyên môn trong công tác kiểm kê, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, nguồn gốc công trình đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định, kịp tiến độ.

        Ba là: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB năm 2018, trong đó tập trung ưu tiên các dự án trọng điểm như: Xử lý dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng 06 tuyến đường do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời 158 hộ thôn Đông Yên, gần 600 hộ thôn Tân Phúc Thành 2&3 xã Kỳ Lợi.  Ưu tiên triển khai dự án nhà máy Nhiệt điện 2 tại Kỳ Lợi, dự án của Công ty TNHH Growbest tại Kỳ Phương, Kỳ Nam, các cầu cảng và khu vực hậu cảng ở Cảng Vũng Áng, trụ sở công an các phường và các dự án đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước...

           Bốn là: Các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu ban hành giá đất cụ thể, xác định nguồn gốc đất, thu hồi đất theo đúng tiến độ. Phối hợp với Hội đồng bồi thường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong công tác GPMB, tập trung xử lý các vướng mắc về chính sách đất đai, công trình xây dựng kịp thời, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bốn là: Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tốt với Hội đồng bồi thường trong việc kiểm kê, kiểm đếm; chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc đất đai, công trình xây dựng kịp thời để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép.

        Năm là: Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh thống nhất công tác quản lý quy hoạch trong Khu kinh tế để thông báo đến tận người dân biết và thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng các Khu TĐC để cấp đất TĐC cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Tiếp tục phối hợp với Hội đồng Bồi thường trong cả quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án; đồng hành cùng với UBND thị xã trong việc đề xuất UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh xử lý các dự án gặp khó khăn, vướng mắc.

Sáu là: Ban quản lý khu kinh tế cùng UBND Thị xã phối hợp cùng các doanh nghiệp trong khu kinh tế giải quyết tốt công tác việc làm tại chỗ cho người dân bị thu hồi đất cùng các hộ bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

        Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tận tình, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác chuyên môn cùng sự phối hợp của người dân, chắc chắn rằng kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng năm 2018 sẽ đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

 

 Copyright © 2024 Khoa Nông nghiệp - Môi trường  Rights Reserved.