Thành lập nhóm học tập

Sau khi phân loại theo năng lực của sinh viên. Giảng viên tiến hành chia mỗi nhóm học tập có 6 em, trong mỗi nhóm có sinh viên có năng lực học tập từ trung bình, trung bình khá, khá và tốt. Mỗi nhóm thảo luận nhanh và đề xuất một trưởng nhóm, sau đó luân phiên trưởng nhóm cho cả 6 bạn trong nhóm. Nhóm trưởng là người nhận nhiệm vụ từ giảng viên, điều hành hoạt động của nhóm trên cơ sở cùng tư duy, cân nhắc, bình đẳng, thống nhất ý kiến của nhóm, tác phong nhanh nhẹn và thuyết trình kết quả hoạt động cũng như phản biện rõ ràng.

Thư kí của nhóm là người ghi chép, tóm tắt ý kiến, tổng hợp ý kiến, trao đổi và đóng góp ý kiến để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhóm

Giảng viên giao nhiệm vụ cho sinh viên bằng bảng yêu cầu hoặc bảng câu hỏi chi tiết cũng như quy định về thời gian cho mỗi nhiệm vụ, khi giao nhiệm vụ phải đảm bảo sinh viên sẵn sàng bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ đó.

Giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu loại tài liệu, hướng dẫn mỗi em tự làm việc với tài liệu học tập. Sinh viên buộc phải chủ động huy động kiến thức, hiểu biết thực tế của cá nhân để đưa ra ý kiến đóng góp và bản kết quả của nhóm. Khuyến khích những sinh viên có năng lực trung bình hoặc còn thụ động trong nhóm có sự chủ động tư duy, nổ lực và tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn trong nhóm.

Giảng viên theo dõi và điều chỉnh hoạt động của mỗi nhóm

Khi theo dõi hoạt động của các nhóm, giảng viên có đưa ra những gợi ý, nhắc lại những cách thức để hoàn thành công việc được giao, giải đáp các thắc mắc, trao đổi để sinh viên tìm ra mối quan hệ giữa kiến thức mới và những kiến thức học sinh đã biết, đã trải nghiệm.

Trong quá trình theo dõi các nhóm hoạt động, giảng viên quan tâm đến tất cả các nhóm ở mỗi phần công việc. Khi gặp vấn đề khó, tất cả các nhóm đều vướng mắc, giảng viên tổ chức hoạt động chung cho tất cả các nhóm để sinh viên kịp thời tháo gỡ.

Tổ chức báo cáo và nhận xét kết quả

Giảng viên nêu lại vấn đề để cả lớp tập trung lắng nghe. Khuyến khích mỗi nhóm lắng nghe và đưa ra nhận xét cụ thể, ý kiến bổ sung, câu hỏi phản biện cho nội dung mà bạn vừa trình bày. Nhận xét tinh thần thái độ làm việc của các thành viên nhóm trong quá trình thảo luận. Kĩ năng thuyết trình, kỹ năng chất vấn, phản biện, sự hoạt động đồng đều của thành viên trong nhóm; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

(Hoạt động nhóm trong giờ học thực hành thuốc của sinh viên K35 - cnty)