Trong bài viết Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo điện tử Hà Nội Mới ngày 01/10/2018, tác giả Quốc Bình nêu rõ: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra do tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Nguyên nhân chính của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, bị những cám dỗ và ham muốn tầm thường lay chuyển; tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là quá trình cá nhân tự thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiêu cực, từ tin tưởng đến hoài nghi, dần dần đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển sang tin theo những luận điệu sai trái, phản động; sùng bái một chiều chủ nghĩa tư bản; đề cao chủ nghĩa cá nhân...

          Chính vì vậy, theo tôi, việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng nhân dân để tiếp tục củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng là hết sức quan trọng.  Một trong những nội dung cần chú trọng quan tâm, đó là, khẳng định “Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam”. Khi đã nhận thức được đầy đủ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sẽ không bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lôi kéo,  không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, từ đó ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến hết mình cho xã hội, cho Tổ quốc. Hay nói cách khác, họ sẽ không hoài nghi về chế độ hiện tại, không bị các thế lực khác lợi dụng.

Như chúng ta đã biết, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau đó, nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều phong trào yêu nước diễn ra nhưng đều thất bại, con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc bị bế tắc. Đến 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đấu tranh của dân tộc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bài phát biểu kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

“… Đảng đã gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 "long trời, lở đất", thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 02/9/1945…., Sau đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù (thực dân Pháp), đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam... Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối vào ngày 30/4/1975. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước.… Thực tế, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế...”

          Cũng trong bài phát biểu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

          Với nội dung lý luận này, thời gian vừa qua, trong 6 bài học lý luận chính trị, Đoàn viên thanh niên đã được học tập, quán triệt trước khi xét kết nạp Đoàn; đối tượng Đảng, đảng viên mới cũng được bồi dưỡng về kiến thức này. Tuy nhiên, khi hỏi rằng, hãy chứng minh “Đảng Công sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam?” thì nhiều người trả lời rất lúng túng, hiểu biết còn mơ hồ. Nguyên nhân có thể do một thời gian lâu sau khi học tập bị lãng quên, ít đọc lại tài liệu, ít được tuyên truyền phổ biến ...

          Vì vậy, trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, Đoàn TN, Công Đoàn và các tổ chức đoàn thể các cấp cần tiếp tục phổ biến thường xuyên khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam” để đảng viên, đoàn viên nắm chắc lý luận này, từ đó tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bị mơ hồ, không bị các thế lực thù địch lợi dụng…

(Trích bài phát biểu của Đảng viên Võ Văn Hùng tại Đại hội Chi bộ Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Hà Tĩnh ngày 05/3/2020)