Sưu tầm: nguồn nongnghiep.vn

Thời gian qua trên các trà lúa gieo cấy sớm tại Hà Tĩnh xuất hiện dịch sâu cuốn lá nhỏ. Các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), mật độ sâu cuốn lá nhỏ trung bình 30 - 50 con/m2, nơi cao 80 - 100 con/m2, cục bộ 200 - 300 con/m2. Tổng diện tích nhiễm 440ha (Đức Thọ 200ha, Hương Sơn 200ha, Cẩm Xuyên 40ha), trong đó có 10ha tại Hương Sơn nhiễm nặng.


 

anhtrang

          Trên các trà lúa sớm tại Hà Tĩnh sâu chủ yếu đang giai đoạn tuổi 2, 3. Để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên lúa hè thu cần chú ý đến các vấn đề sau:

- Bám sát các thông báo, chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, kết hợp với thăm đồng kiểm tra thường xuyên diễn biến dịch sâu cuốn lá nhỏ để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Chỉ nên phun thuốc nếu mật độ trên 50 con/m2 và phải đảm bảo nguyên tắc "hai xanh". Lá lúa còn xanh để hấp thụ thuốc và sâu non còn xanh nghĩa là chúng đang gây hại. Không nên xử lý, nếu bóc tổ thấy sâu non mình đã chuyển màu vàng.

- Nên sử dụng các thuốc trừ sâu có tính chọn lọc, nếu bắt buộc phải phun phòng trừ giai đoạn lúa đẻ nhánh, như Virtako 40WG, Procliam 1,9EC… Hạn chế tối đa các dòng thuốc không chọn lọc, để bảo tồn thiên địch.

Bỏ khái niệm, sâu tuổi nhỏ phun thuốc nội hấp (lưu dẫn), sâu tuổi lớn phun thuốc tiếp xúc. Đây là một quan niệm sai lầm phổ biến trong đa số nông dân, khiến hàng năm việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hiệu quả không cao, mà nông dân phải phun thuốc nhiều lần.

Chúng ta phải hiểu, nội hấp hay thấm sâu là cơ chế tác động của thuốc lên cây trồng. Còn tiếp xúc, vị độc, xông hơi, xua đuổi là cơ chế tác động của thuốc lên sâu hại. Nên khi sâu tuổi lớn, đã nhả tơ cuốn lá thành bao tổ, thì chỉ các loại thuốc có cơ chế tác động nội hấp lên cây trồng mới có thể tiêu diệt hiệu quả.

Các thuốc chỉ có cơ tiếp xúc lên cơ thể sâu hại, mà không có cơ chế nội hấp, thấm sâu lên cây trồng thì hiệu quả không cao. Vì lúc này sâu đã ở trong lá cuốn, rất khó để tiếp xúc với thuốc.

Nên sử dụng các thuốc có hiệu lực kéo dài, để kiểm soát gối lứa, giảm số lần phải phun thuốc, phun khi sâu tuổi 1, tuổi 2 để đạt hiệu quả cao nhất. Tức sau khi thấy trưởng thành ra rộ 4 - 10 ngày.

Có thể sử dụng một số loại thuốc sau để phòng trừ SCLN: Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC, Proclaim 1,9EC, Clever 150SC, Amate 150SC…

Trong đó Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC là các thuốc có cơ chế nội hấp (lưu dẫn) mạnh, phòng trừ hiệu quả cả sâu đục thân hại lúa.

Liều lượng khuyến cáo: Virtako 40WG (60-75 gam/ha); Voliam Targo 063SC (0,3-0,4 lít/ha); Proclaim 1,9EC (0,15 lít/ha),… Lượng nước phun tất cả các loại thuốc, phải đảm bảo 400 - 500 lít/ha.