^Back To Top

Default Image

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỊ XÃ KỲ ANH NĂM 2018

Xác định công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng góp phần thu hút đầu tư, thúc đấy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền TX Kỳ Anh đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ…
Default Image
19

Kỹ năng và biện pháp ứng phó với động đất

Để giải toả tâm lý lo ngại động đất có thể xảy ra hay không, các cường độ của động đất ra…
17

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y

Ngày 07 tháng 06 năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội đồng thẩm…
28

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

UBND TỈNH HÀ TĨNH LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HỌC KÌ II…

 

Xã Gia Phố diện tích tự nhiện là 1.175,09 ha, diện tích trồng bưởi khoảng 602 ha, với số hộ trồng bưởi khoảng 712 hộ.

Sinh viên tiêu biểu

 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.