^Back To Top

THỜI GIAN CA THI HỌC PHẦN KHỐI/LỚP SỐ PH PHÒNG THI SỐ SV ĐH GS TK CÁN BỘ COI THI        
SP NN  CT  TD  TL  CN  NoN  KT        
  1 Kế toán máy 22,35 KT 1 Phòng TH  Tin A1 503 23 TRUNG
 ĐT
Quang
NoN

 ĐBCL
Khoa KT cử 2CBCT 21/1     Thi Trên máy tính
Sáng CN 21/1/18 Đạo đức và PPGD ĐĐ ở TH 22 GD TH 1 A3 102 31 5   3 2 2 2 3 8 12      
Đạo đức và PPGD ĐĐ ở TH 8 GD TH 2 A3: 103, 201 55        
Phân tích hoạt động kinh doanh 35 KT 1 A3 202 16   25    
Thẩm định tín dụng 7 Kế toán, 7 TCNH 6 A3: 203, 301, 302, 303, 401, 402 203        
An toàn lao động 7 KSXD 2 A3: 403, 501 55        
2 QL dự án công nghệ phần mềm 7 CNTT 1 A3 102 23        
Tiếng Anh thương mại 2 7 NNA 1 A3 103 19        
Luật lao động Việt Nam 9 Luật 4 A3: 201, 202, 203, 301 150        
Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4 9 NNTQ 1 A3 302 18        
Cơ sở dữ liệu nâng cao 8 CNTT 2 A3: 303, 401 55        
Chuyên đề chủ nghĩa XHKH 8 GDCT 3 A3: 402, , 403, 501 94 12      
Sáng Thứ 2 22/1/18 1,2 Kiến trúc máy tính và vi xử lý 9 CNTT 2 Phòng TH A1 503 52 TÂM SP BÌNH KT DUYÊN ĐBCL Khoa CN cử 2CBCT        
  Chuyên đề pháp luật 7 GDCT 2 A3: 102, 103 78 5   3 2 2   3 8        
1 Luật hình sự Việt Nam 2 8 Luật 4 A3: 201, 202, 203, 301 130 11      
Nghiệp vụ NHTM 2 8 TCNH 3 A3: 302, 303, 401 95        
Máy xây dựng 8 KSXD 1 A3 402 22        
Lịch sử văn minh thế giới 7,8,9 DLLH 1 A3 403 38        
2 Kinh tế xây dựng 2 7 KSXD 2 A3: 102, 103 55 11      
Đánh giá hiệu năng mạng 7,8 CNTT 2 A3: 201, 202 78        
Học phần về PPGD Toán 7 Toán 1 A3 203 19   23    
Du lịch và môi trường 8 KHMT 2 A3: 301, 302 46        
PPDH thể dục ở tiểu học 8 GDTH 2 A3: 303, 401 55        
Cú pháp học 7,8,9 SP Anh 2 A3: 402, 403 62        
Sáng Thứ 3 23/1/18 1,2 Lập trình trên thiết bị di động 7,8 CNTT 2 Phòng TH A1 503 43 DUNG ĐBCL QUANG NoN   Khoa CN cử 2CBCT        
1 Nghe - Nói 6 7 SPAnh, 7NNA 1 A3 405 34 Khoa NN cử 2 CBCT        
Chuyên đề lịch sử Đảng 8 GDCT 3 A3: 102, 103, 201 94 6   3 2 2   3 8 12      
Quản lí môi trường 8 KHMT 2 A3: 202, 203 46        
Công pháp quốc tế 8 Luật, 9 Luật 7 A3: 301, 302, 303,
 401, 402, 403, 404
280        
2 Kế toán xây dựng cơ bản 8 KT, K35 KT 2 A3: 102, 103 53   24    
Đọc - Viết 3 9 SP Anh,
9 NNA
1 A3 201 22        
Toán học 4 8 GDTH 2 A3: 202, 203 55        
Xác suất thống kê 8 GDMN 4 A3: 301, 302, 303, 401 130        
Tài chính doanh nghiệp 3 8 TCNH 3 A3: 403, 404, 405 95 12      
Sáng Thứ 4 24/1/18 1 Phiên dịch 2 7 SPAnh, 7NNA 1 Phòng TH A1 402 34 KHÁNH SP QUYÊN TN HƯƠNG ĐBCL Khoa NN cử 2 CBCT        
Quản lý trong giáo dục mầm non 22 GDMN 2 A3: 102, 103 44 6   3 2 2 2 3 8        
Thực hành giải toán tiểu học 2 22 GDTH 1 A3 201 31        
Thực hành giải toán tiểu học 2 7 GDTH 2 A3: 202, 203 58        
Luật biển quốc tế 7 Luật 4 A3: 301, 302, 303, 401 150        
Đất nước học Anh - Mỹ 8 SP Anh, 8 NNA 1 A3 402 37        
Giải tích số 8 Toán, 9 Toán 1 A3 403 41        
Tài chính doanh nghiệp 2 8,22 KT 2 A3: 404, 405 60 13 26    
2 Chuẩn mực kế toán quốc tế 7 KT 3 A3: 102, 103, 201 97        
Văn học dân gian 9 GDMN 4 A3: 202, 203, 301, 302 151        
Phương pháp thực nghiệm 35 CNTY 1 A3 303 20        
Đạo đức học Mác-Lênin 9 GDCT 2 A3: 401, 402 63        
Marketing ngân hàng 7 TCNH 3 A3: 403, 404, 405 105 13      
    Ký sinh trùng 35 CNTY 1 A5 201 20 THỦY
 KT
HẰNG SP KHÁNH ĐBCL Khoa NoN cử 2 CBCT        
Sáng Thứ 5 25/1/18 1 Giao tiếp liên văn hóa 8 SPA,
8, 9 NNA
1 A3 102 41 6 2 2 2 2 2 2 8        
Văn học thiếu nhi 7 GDTH 2 A3: 403, 404 58        
Giáo dục mầm non 2 9 GDMN 4 A3: 103, 201, 202, 203 151        
Chuyên đề đạo đức 7 GDCT 2 A3: 302, 303 78        
Nguyên lý thống kê kinh tế 9 TCNH 2 A3: 302, 303 72        
Nguyên lý thống kê kinh tế 9 KT 2 A3: 402, 403 67 13 26 26  
2 GD hành vị văn hóa cho trẻ MN 7 GDMN 4 A3: 102, 103, 201, 202 138        
Định giá tài sản 7 Kế toán, 7 TCNH 6 A3: 302, 303, 401,
 A3: 402, 403, 404
98        
Thị trường CK và PTĐT CK 8,22 KT 2 A3: 401, 402 60 12      
Sáng Thứ 6 26/1/18 1,2,3 Nhập môn mạng máy tính 9 CNTT 1 A3 404 52 HOA CN QUANG NoN
 ĐBCL
Khoa KTCN cử 2CBCT      
1 KN tiến hành một số hđ TTHS 7 Luật 4 A3: 102, 103, 201, 202 150 6 2 2 2 2 2 4 9        
Ô nhiễm và độc học môi trường 7 KHMT 2 A3: 403, 501 54        
Lý thuyết kiểm toán 8,35 KT 2 A3: 203, 301 69        
Toán cao cấp 9 KT 2 A3: 203, 301 67        
Toán cao cấp 9B TCNH, 9DLLH 2 A3: 302, 303 43        
Toán cao cấp 9 QTKD, 9A TCNH 2 A3: 401, 402 60 14      
  Toán học 3 9 GDTH 2 A3: 203, 301 55        
  Quản lý chất thải rắn 7 KHMT 2 A3: 403, 501 54        
  QL HCNN và QL ngành GD 9 SP Anh, 7GDTH 2 A3: 102, 103 76     29  
  QL HCNN và QL ngành GD 7 GDMN 4 A3: 201, 202, 203, 301 138        
2 QL HCNN và QL ngành GD 7 GDCT 2 A3: 302, 303 78        
  QL HCNN và QL ngành GD 7 SPA, 7 Toán
22 GDTH
2 A3: 401, 402 65 14      
Sáng Thứ 7 27/1/18 1 Nghe - Nói 3 9 SP Anh, 9 NNA 1 A3 103 22 TRUNG
 ĐT
D ANH NN THỦY ĐT Khoa NN cử 2 CBCT 1 0    
Ngoại sản khoa 35 CNTY 1 A3 201 20 Khoa NoN cử 2 CBCT        
1,2,3 PP nghiên cứu khoa học 8 GDCT 3 A3 202 94 BM TL cử 2 CBCT 152   0 0
1,2,3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 8,9 KSXD, 9Toán 2 Phòng TH A1: 402
503
56       1 1             0
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 GDTH 2 56     6  
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9A,B GDCT 2 63 6      
1,2,3 Phương pháp đọc - kể diễn cảm 8 GDMN 4 A3: 301,302 130 Khoa SP cử 4 CBCT        
 Copyright © 2018 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.  Rights Reserved.